Extra aandacht voor wantsen in 2017 en 2018

Zoals al eerder vermeld zal er in de komende twee jaar extra aandacht worden besteed aan de inventarisatie van wantsen. Dit gebeurt in het kader van een landelijke wantsenproject. Het huidige aantal soorten, 31, is aan de lage kant voor een gemengd loof- naaldbos, er worden dan ook nog enkele tientallen nieuwe soorten verwacht.

Hoewel het huidige aantal soorten nog wat aan de lage kant is, valt er al wel iets te zeggen over de soorten die al zijn aangetroffen. Wanneer we kijken naar de verhouding van aquatische/terrestrische soorten zien we een scheve verdeling: 1/30. Dit valt gemakkelijk te verklaren door de afwezigheid van (permanente) watertjes in het Edese bos. De enige aquatische soort die is aangetroffen betreft een Poelschaatsenrijder, een oppervlaktewants dus. Mogelijk worden er in de komende jaren nog enkele aquatische soorten gevangen gedurende nachtvlindernachten, het betreft hier dan vaak migrerende Duikerwantsen (Corixidae) en/of Bootsmannetjes (Notonectidae).

Hoewel van de meeste families nog geen totaalbeeld is gevormd, zullen er binnen de familie van de Kielwantsen (Acanthosomatidae) vermoedelijk geen nieuwe soorten worden aangetroffen. Van de 7 in Nederland voorkomende soorten zijn 4 soorten aangetroffen in het Edese bos. Het betreft hier de algemene Berkenkielwants, Gewone kielwants en Meidoornkielwants, en de zeldzame Bosbeskielwants. Twee andere soorten uit deze familie komen in de directe omgeving van het Edese bos voor, de Jeneverbeskielwants en de Veenkielwants. Aangezien er geen Jeneverbes in het bos groeit is de kans klein dat de Jeneverbeskielwants in het bos opduikt. De Veenkielwants is een vrij schaarse soort welke voornamelijk wordt aangetroffen op de zandgronden, het behoort tot de mogelijkheden dat deze soort ook in het Edese bos wordt aangetroffen.

Twee van de aangetroffen wantsensoorten zijn het vermelden waard, het betreft hier de Bosbeskielwants en de Pijpenstrootjecapsus. Beide soorten zijn zeldzaam en kennen slechts een beperkte verspreiding in Nederland. De Bosbeskielwants leeft op Blauwe bosbes en is driemaal aangetroffen in het oostelijke (hogere) deel van het Edese bos. Landelijk gezien is het Edese bos een van de meest westelijke vindplaatsen van deze soort. De Pijpenstrootjecapsus is een minder opvallende verschijning en leeft op Pijpenstrootje. Deze wants is twee maal aangetroffen, maar is vermoedelijk overal te vinden in de buurt van Pijpenstrootje. De verspreiding van de Pijpenstrootjecapsus in Nederland beperkt zich voornamelijk tot Oost-Nederland. 

Naar verwachting komen er zo'n 40 wantsensoorten in het Edese bos voor die nog niet zijn gevonden. Veelal gaat het hier om soorten die op bomen leven of juist voornamelijk in de strooisellaag te vinden zijn. Zowel bomen als strooisellaag zijn nog onderbemonsterd en hier valt dus ongetwijfeld nog veel te ontdekken.